fbpx

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden GierBier®
E-mail: info@gierbier.nl
Website: www.gierbier.nl
Definities
1. GierBier® : V.OF. Berkvens . gevestigd te Mariahout onder KvK nr. 53437780 .
2. Klant: degene met wie GierBier® een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: GierBier® en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemenevoorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door ofnamens GierBier® .
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen
1. Alle prijzen die GierBier® hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die GierBier® hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan GierBier® te allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die GierBier® niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters en modellen
Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Betalingen en betalingstermijn
1. GierBier® mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
2. De klant dient betalingen achteraf binnen na levering te hebben voldaan.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat GierBier® de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
4. GierBier® behoudt zich hetrecht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor hettotale bedrag van de diensten of producten.

Betalingen en betalingstermijn
Producten worden direct afgerekend in de winkel.

Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, danis GierBier® gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet- handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan GierBier® .
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt,mag GierBier® zijn verplichtingen opschorten totdatde klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van deklant, zijn de vorderingen van GierBier® op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan deuitvoering van de overeenkomst door GierBier® . dan is hij nog steedsverplicht de afgesproken prijs aan GierBier® te betalen.

Recht van reclame
1. Zodra de klant in verzuim is, is GierBier® gerechtigd hetrecht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. GierBier® roept hetrecht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
3. Zodra deklant op dehoogte is gesteld van het ingeroepen rechtvan reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retournerenaan GierBier® .tenzij partijen hierover andereafspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van deproducten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht
1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
2. het product niet is gebruikt
3. het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
4. het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
5. het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiénische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
6. de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, ed’s, etc.)
7. het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
8. het product geen los tijdschrift of losse krant is
9. de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
10. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
11. op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1bestelling
12. zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
13. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@gierbier.nl . indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van GierBier® , www.gierbiernl . kan worden gedownload.
14. De consument is verplicht om hetproduct binnen 14dagen na hetkenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan GierBier® , bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten
1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan GierBier® heeft geretourneerd, dan zal GierBier® eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerdebestelling aan de consument terugbetalen.
2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van GierBier® voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Vergoeding retourkosten
Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert,dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht
1. GierBier® kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van GierBier® heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan GierBier® .
3. GierBier® is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan GierBier® te verrekenen met een vordering op GierBier® .

Eigendomsvoorbehoud
1. GierBier® blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van GierBier® op grond van wat voor met GierBier® gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan GierBier® zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant. mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
4. Indien GierBier® een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft GierBier® het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente tevorderen.

Levertijd
1. De door GierBier® opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van GierBier® .
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij GierBier® niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering
De Klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan GierBier® niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan GierBier® , bij gebreke waarvan GierBier® niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring
1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie
1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten. veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Vrijwaring
De klant vrijwaart GierBier® tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door GierBier® geleverde producten en/of diensten.

Klachten
1. De klant dient een door GierBier® geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2 Beantwoordt eengeleverd product of verleende dienst niet aan hetgeende klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant GierBier® daarvan zo spoedig mogelijk. doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van detekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen GierBier® uiterlijk binnen 2 weken na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeftdaarbij eenzo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming. zodat GierBier® in staat is hierop adequaat te reageren.
4. De klant dientaan te tonen dat deklacht betrekking heeft op eenovereenkomst tussen partijen.
5. Indien eenklacht betrekking heeftop lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat GierBier® gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling
1. De Klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar temaken aan GierBier® .
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling GierBier® ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als GierBier® eenovereenkomst aangaatmet meerdereklanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor devolledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan GierBier® verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid GierBier®
1. GierBier® is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die deklant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewusteroekeloosheid.
2. Indien GierBier® aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met deuitvoering van een overeenkomst.
3 GierBier® is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade. gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien GierBier® aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tothet bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door eenverzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in eencatalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of(gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/ofopschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van GierBier® vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
1. De Kant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer GierBier® toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming. gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door GierBier® niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat GierBier® in verzuim is.
3. GierBier® heeft hetrecht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien GierBier® kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht
1. In aanvulling op hetbepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat eentekortkoming van GierBier® in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan GierBier® kan worden toegerekend in eenvan de wil van GierBier® onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van GierBier® kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.): wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderederden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich eenovermachtsituatie voordoet waardoor GierBier® 1of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat GierBier® er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat eenovermachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. GierBier® is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst
6. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan hetnodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
7. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden
1. GierBier® is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan tevullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal GierBier® zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van GierBier® .
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechitelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat GierBier® bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar GierBier® is gevestigd /praktijk houdt /kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 16 augustus 2022 .